องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังต่อไปนี้

โครงการที่ 1. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิดถนนสายหลัก บ้านหนองโขง หมู่ที่ 3 ตำบลขุนคง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 59.00 เมตร(ต่อเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ซอย 8 เชื่อม ซอย 9) ราคากลางของงานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 197,000 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 98,000 บาท

โครงการที่ 2. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณลำเหมืองรอบหมู่บ้าน บ้านสารภี หมู่ที่ 4 ตำบลขุนคง จุดที่ 1.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร จุดที่ 2. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความสูง 0.50 เมตร ความยาว 12.00 เมตร(ต่อเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ซอย 8 เชื่อม ซอย 9) ราคากลางของงานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,200 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

โครงการที่ 3. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณซอย 12 บ้านขุนคง หมู่ที่ 5 ตำบลขุนคง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.30-0.70 เมตร ยาว 75 เมตร ราคากลางของงานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 197,000 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 98,000 บาท

โครงการที่ 4. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณซอย 4 บ้านท่าขุนคง หมู่ที่ 7 ตำบลขุนคง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 59.00 เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร สูง 0.10 เมตร ราคากลางของงานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง และในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหางดง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 1 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ 400 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5302-2995 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!