อปท.ลำพูน ผนึกกำลัง จัดงานวันท้องถิ่นไทย

images
นายณรงค์ อ่อนสอาด

สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมกับ อบจ.ลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลำพูน จัดงานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดลำพูน ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่หอประชุม อบจ.ลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จะได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน กว่า 500 คน ประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ประกาศให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ของจังหวัดลำพูน ในปีนี้ ภายในบริเวณงานได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมา ในการ “บำบัดทุกข์ บำบัดสุข” ให้กับประชาชน ที่มีการพัฒนามาโดยลำดับ สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีความหลากหลายมากขึ้น สนองปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยน้อมนำหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุข ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

หลวงราษฏร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น