ด่วน!!!! “บิ๊กตู่” ใช้ ม.44 ยุบเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วน!!!! “บิ๊กตู่” ใช้ ม.44 ยุบเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้ง “ศึกษาธิการจังหวัด” แทน มีผลพรุ่งนี้ 22 มี.ค.

1458573753449
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มี.ค.59 ได้ลงประกาศคำสั่ง คสช. 2 ฉบับ เป็นคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยคำสั่งที่ 11/2559 สั่งให้ยุบเลิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยให้จัดตั้ง ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย พร้อมสั่งให้รื้อระบบการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคทั้งหมด มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยคำสั่ง คสช.ทั้ง 2 ฉบับ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44

1458573754752
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ลงนามคำสั่งโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น