ครม.อัดงบเพิ่ม เสริมความรู้กำนันผู้ใหญ่บ้าน

IMG_9715

วันที่ 22 มีนาคม 59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า เรื่องโครงการฝึกอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยขออนุมัติให้กรมการปกครอง ซึ่งเขามีวิทยาลัยการปกครองอยู่ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละปีงบประมาณ โดยอยากจะให้มีการฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งเขาตรวจสอบมาว่า ปัจจุบันนี้มีกำนันทั่วท้ังประเทศไทย 7,000 กว่าคน และมีผู้ใหญ่บ้านประมาณ 68,000 กว่าคน ทุกๆ ปีจะมีการฝึกแต่มีจำนวนน้อยมาก โดยปีหนึ่งได้ 380 คนเท่านั้น รัฐบาลเล็งเห็นว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด ดังนั้น การฝึกอบรมแบบเดิมที่มีอยู่คิดว่าไม่น่าจะตอบสนองต่อความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างทั่วถึง ครม.พิจารณาแล้วเห็นว่าหากคำนวณโดยการนับวันและจำนวนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีอยู่ กว่าจะฝึกครบทั้งหมดต้องใช้เวลาประมาณ 20 ปี ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มการฝึกอบรมขึ้นอีก 1 เท่าตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีอยู่ ซึ่งงบประมาณก็ให้ดำเนินการตกลงกับสำนักงบประมาณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น