นายวันชัย จงสุทธานามณี ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันอปพร.” ประจำปี ๒๕๕๙

b19นายวันชัย จงสุทธานามณี ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันอปพร.” ประจำปี ๒๕๕๙ รวมพลังสมาชิกอปพร.  ในเขตเทศบาลนครเชียงรายเดินสวนสนาม พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกอปพร.ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในทำนองเดียวกันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อปพร. ของเทศบาลนครเชียงราย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น