เทศบาลเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นแผนพัฒนา 3 ปี

การสัมมนาระดมความคิดเห็น1

เทศบาลนครเชียงใหม่  จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน  ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่4
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)  แผนพัฒนา3 ปีถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งได้การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครเชียงใหม่นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ร่วมกันในการกำหนดประเด็นการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สำหรับให้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำไปเป็นแนวทางในการกำหนดโครงการ/ กิจกรรม พัฒนาให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน

DSCF2771
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 18 จึงได้จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ขึ้น  หวังว่า เมื่อการสัมมนาระดมความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้วเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีข้อมูลการพัฒนาที่มาจาก การระดมความคิดเห็นของ ทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีทิศทางที่สอดคล้อง และประสานสนับสนุนเป้าหมาย ร่วมกันซึ่งจะทำให้ปัญหาและความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้รับการ แก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองปัญหา ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

การสัมมนาระดมความคิดเห็น
ในครั้งนี้ได้เชิญ ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ก้าวไกลสู่การเปิดประตูอาเซียน” พร้อมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความต้องการในการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่และนำเสนอโครงการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการ รวมจำนวนประมาณ 200 คน ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาได้กำหนดให้เทศบาลนครเชียงใหม่จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ก่อนงบประมาณประจำปี

นภาพร /ข่าว-ภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น