จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง กระบวนการบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางด้านระบบสารสนเทศ

B-2.jpgสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการพัฒนาบุคลากร  เรื่อง กระบวนการบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางด้านระบบสารสนเทศ  และแนวทางการควบคุมตามมาตรฐาน  ISO 27001:2013  โดยได้รับเกียรติจากนายกษิภัท  ธนิตธนาคุณ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด  เป็นวิทยากรให้การบรรยาย  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการตามระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001:2013  และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางด้านระบบสารสนเทศ และแนวทางการควบคุมตามมาตรฐาน หรือตามมาตรฐาน ISO/IEC 27002:2013   ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น