สสว. ร่วมกับ มทร. จัดสัมมนา “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ”

b4 w=12h=7สสว. ร่วมกับ มทร. จัดสัมมนา “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” เพื่อปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs Turn Around จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
นายเกษม พิพัฒน์เสรีธรรม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเปิดงานสัมมนา ” ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเสวนาความรู้เชิงปฏิบัติการและวินิจฉัยให้คำปรึกษาสถานประกอบการเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจเติบโตต่อไปได้

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว สสว. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดูแลลูกค้ากลุ่ม Turn Around จำนวน 10,000 ราย ในปี 2559 ซึ่งจะเน้นผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต การค้าและการบริการ ทั้งนี้ เล็งเห็นปัญหาที่ SMEs กำลังประสบอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาด้านบุคลากร SMEs มีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของแรงงานที่มีทักษะฝีมือความรู้และแรงงานระดับฝีมือต่อ ปัญหาด้านการตลาด ที่ขาดข้อมูลการตลาดเชิงลึกในเรื่องข้อมูลคู่แข่งขันและข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และขาดโอกาสทางการตลาด ปัญหาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ขาดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การทำวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่าง และการสร้างตราสินค้า เมื่อผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหา ขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือโดยการวินิจฉัยสถานประกอบการซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุและการจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมกับเสนอแนวทางการปรับแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ SMEs สามารถประคอง ตัวอยู่รอด และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

โดย สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ และภาคีที่เข้ามาร่วมดำเนินการอีก 2 หน่วยงานได้แก่ ธนาคารเอสเอ็มอีและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จะบูรณาการความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการและจัดที่ปรึกษาเข้าถึงผู้ประกอบการให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคด้วย ซึ่งจะมีการจัดงาน พร้อมทั้งชี้แจงถึงมาตรการการช่วยเหลือ กลุ่ม Turn Around พร้อมเสวนา ” ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ ” จากผู้ประกอบตัวจริงที่สามารถพลิกวิกฤติ ให้ประสบความสำเร็จได้อีกครั้ง ซึ่งในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 200 ราย

ทั้งนี้ งาน SMEs Turn Around ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤต สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จครั้งต่อไปจะมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 29 มีนาคม 2559 จังหวัดสงขลา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถาม ได้ที่ www.smechampion.info โทรศัพท์ 02-549-3079 โทรสาร 02-549-3080 Email : [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : เจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว. โทร : 081-615-5450 /02-298-3201 อีเมล์ : [email protected] http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=160322111607

ร่วมแสดงความคิดเห็น