รศ. ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป

B4รศ. ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณโรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น