ร.ร.ยุพราชวิทยาลัยจัดพิธีรับประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

IMG20160331101240

IMG20160331095038โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 31มีนาคม 2559 โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี กล่าวคำกราบบังคมทูล สำนึกในพระกรุราธิคุณ ณ.ห้องประชุมอาคารนวรัตน์

DSCF3308 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี พร้อมด้วยคระครู และนักเรียน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งฝ่าพระบาท เป็นล้นพ้น

DSCF3333ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีข้าราชการครูบรรจุใหม่จำนวน2 คนและย้ายมาปฎิบัติที่หน้า ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจำนวน 10 คน มีนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนทั้งสิ้น 566 คน DSCF3344
ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสให้นางผ่องพรรณ สายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่าย บริหารทั่วไป เบิกข้าราชการครูที่บรรจุใหม่และย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้ารับพระราชทาน เข็มอักษร ย่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

IMG20160331094509

และนางเกษแก้ว ภักดี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน เบิกนักเรียนที่เรียนดี เข้ารับรางวัล”เพชรยุพราช”เหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง หลังจากนั้นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เบิกนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับเข้ารับประกาศณียบัตรจากพระฉายาลักษณ์พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ตามลำดับต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น