สพป.ชม.เขต5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำสภานักเรียน

B-5.jpg
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำสภานักเรียน ตามโครงการสภานักเรียนไทยรู้รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ประจำปี 2559 โดยมีนายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผู้อำนวยการ ฯให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมออบหลวง

นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมค่านิยมพื้นฐานของเยาวชนไทย และมีความรู้ความเข้าในในการเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างเยาวชนให้มีความรักในวิถีประชาธิปไตย

B-6.jpg

จึงมีเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินงานด้านสภานักเรียน โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำสภานักเรียน ตามโครงการสภานักเรียนไทยรู้รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ประจำปี 2559

โดยการจัดการอบรมครั้งนี้ มีครูแกนนำสภานักเรียนตัวแทนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาในสังกัด 11 เครือข่าย เครือข่ายละ 4 คน รวม 44 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ทางด้านการดำเนินงานสภานักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ร่วมแสดงความคิดเห็น