กกท.เข้มการทำงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ

กกท.เข้มการทำงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาประจำจังหวัดทั่วประเทศของ กกท. รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างฐานการพัฒนากีฬาระดับรากหญ้าอย่างเป็นระบบ ภายใต้แผนพัฒนากีฬาชาติ ในหลักสูตร  Leader & Manager as Coach 

นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาประจำจังหวัดทั่วประเทศของ กกท. รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้หลักสูตร  Leader & Manager as Coach  โดยมีนายบุญทัน ม่วงชื่น ผอ.ฝ่ายกีฬาภูมิภาค, ผู้บริหาร กกท., รวมทั้ง นายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาในพิธีดังกล่าว ที่ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิ่งส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) กรุงเทพฯ

การสัมมนาในโครงการฯนี้ ประกอบนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 40 คน มีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2559 ส่วนรุ่นที่ 2 อีกจำนวน 40 คน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 เมษายน 2559 ที่ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิ่งส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า จากการที่ฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ดูแลรับผิดชอบในการควบคุม กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศนั้น โดยแนวทางในการส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในปัจจุบัน กกท.จำเป็นต้องเข้าไปประสานการทำงานและการเข้ามีส่วนร่วมในการประสานให้ความช่วยเหลือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมากขึ้นและอย่างจริงจัง ภายใต้เงื่อนไขและระเบียบต่างๆระหว่าง กกท. กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ดังนั้นการทำงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศจำเป็นต้องมีความชัดเจน โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนานักกีฬาระดับรากหญ้า พัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาของจังหวัด รวมไปถึงการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้มีศักยภาพ มีประสืทธิผล ภายใต้การสนับสนุนจากจัดสรรงบประมาณประจำปีของ กกท. ไม่ว่าเป็นเงินอุดหนุนแก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและการสนับสนุนงบประมาณจากงบกองทุนพัฒนาแห่งชาติ ทั้งนี้งบประมาณหลักทั้ง 2 ส่วนจะกระจายไปสู่ทุกส่วนตามวัตถุประสงค์หลักไปสู่พลเมืองกีฬาของประเทศ จะสามารถทำให้การพัฒนากีฬาของประเทศจะต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจะมีความเข้มแข็งในการสร้างนักกีฬารวมไปถึงบุคลากรทางด้านกีฬาของจังหวัดทั่วประเทศให้ที่มีศักยภาพ

ดังนั้นการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาส่วนภูมิภาค ในครั้งนี้ ภายใต้หลักสูตร  Leader & Manager as Coach  จะเป็นส่วนหนึ่งที่ กกท.พิจารณาดำเนินการเพื่อเป็นการยกระดับให้นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบวิเคราะห์เชิงบริหาร เพื่อการกำหนดทิศทางการบริหารอย่างมืออาชีพ มีความมั่นใจในการบริหาร การติดตามอย่างมีประสิทธิผล สิ่งที่สำคัญการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากจังหวัดทั่วประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดทิศทางการพัฒนากีฬาของประเทศในระดับภูมิภาคที่จะเกิดขึ้น ภายใต้การส่งเสริมและทิศทางการบริหารตาม พรบ.กกท. ปี พ..ศ. 2558 สอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์ใหม่ของ กกท.ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2260 – 2564 ผนวกกับแผนพัฒนากีฬาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ อันจะเป็นข้อมูลสำคัญทั้งหมดต่อการพัฒนากีฬาชาติ ที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์ ประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อการพัฒนากีฬาของชาติในอนาคตอย่างเป็นระบบ รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายบริหาร กล่าวย้ำในตอนท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น