สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์

2570

การแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผู้ประกอบการรายเล็กจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสวยงาม และมีจุดเด่น เพื่อสร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า และคุณภาพของสินค้า ดังนั้น กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลักดันและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจไทยในยุคปัจจุบัน และสามารถขยายตลาดในอนาคตได้

2571
ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ กล่าวว่า การแข่งขันทางธุรกิจและการตลาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาตัวสินค้าเพียงด้านเดียว จึงยังไม่ตอบโจทย์เศรษฐกิจไทยในยุคปัจุบัน การยกระดับของสินค้า เพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีเอกลักษณ์ จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ศูนย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่จำกัดสาขาอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่เขตภาคเหนือ เข้าร่วม “โครงการบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์” ในวันพุธที่ 20 เมษายน2559 ณ ห้องอิมพีเรียล 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) มีการฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาด และกระแสความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย อาทิ การให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำต้นแบบเครื่องหมายการค้า ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง

2572

สำรองที่นั่งและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-948286 , 081-9948489 โทรสาร : 053-948287 E-mail : [email protected] (คุณกัญญารัตน์ สลีวงศ์) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 เมษายน 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น