ประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการ 5 กลุ่มวัย LTC

B-5.jpg กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงาน LTC ตามนโยบายของกระทรวงและการจัดเวทีหารูปแบบจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบูรณาการ 5 กลุ่มวัย โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงาน Long term care (LTC )บูรณาการ 5 กลุ่มวัย ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีการถ่ายทอดนโยบายกลยุทธ์เป้าหมายสู่การปฏิบัติรวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจคุณภาพการให้บริการโดยเฉพาะงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวการบูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตำบลต้นแบบการจัดการสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข

โดยเน้นในกลุ่มต่างๆได้แก่ กลุ่มวัยแม่และเด็กดูแลด้านหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงนมแม่พัฒนาการเด็กกลุ่มวัยดูแลด้าน Defect ที่มีผลต่อการเรียนรู้ สายตา LD/IQ/EQ กลุ่มวัยรุ่น ดูแลด้าน Teenage Pregnancy Alcohol / บุหรี่ กลุ่มวัยทำงาน ดูแลด้าน CKD Clinic / DM / HT กลุ่มผู้สูงอายุ เน้นการดูแลผู้สูงอายุทั้งกลุ่ม ติดสังคม ผู้สูงอายุติดบ้าน และติดเตียง

B-6.jpg
ดังนั้นกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน Long term care บูรณาการ 5 กลุ่มวัยในครั้งนี้ขึ้นได้รับอนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบบริการ คุณภาพบูรณาการ 5 กลุ่มวัย จังหวัดเชียงใหม่ปี 2559 เพื่อชี้แจงรายละเอียดนโยบายการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการ 5 กลุ่มวัย แนวทาง กลวิธีดำเนินงาน ระบบข้อมูลและการรายงาน ผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยวัดผลได้อย่างเป็นรูปประธรรม เพื่อพัฒนาตำบลให้ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 33 ตำบลนำร่องผู้รับผิดชอบงาน โรงพยาบาลทุกแห่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 130 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น