เวทีถกแนวทางการ ลด เลิกพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา

B-11.jpgกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนาเปิดเวทีสร้างเครือข่ายแกนนำบุคลากรและนักศึกษาในการป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนนบนอย่างมีศักยภาพ“สานพลังวัยใส ร่วมใจ ไร้แอลกอฮอล์” ภายใต้โครงการหลัก คือ “โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นคร ขำหาญ ผู้ชำนาญการด้านกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษาเป็นประธานเปิดงาน และผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และดำเนินการประชุม ร่วมกับนายนพพร อำพา ผู้ประสานงานโครงการฯ

B-12.jpg

การประชุมครั้งนี้มีสถาบันการศึกษา 17 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่ ลำปาง น่าน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันการพลศึกษา วิทยายาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน) ให้ความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โครงการในครั้งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น