เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดอบรมพนักงาน เรื่อง ดับเพลิงเบื้องต้น

2.1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เสริมความรู้ดับเพลิงเบื้องต้นให้พนักงาน และผู้ประกอบการครัวร้อนภายในศูนย์การค้าฯ จัดอบรม “การดับเพลิงเบื้องต้น ให้ผู้ประกอบการ” ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และปฏิบัติตนได้ถูกเมื่อเกิดอัคคีภัย

2.2

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นในทุกปี เพื่อตอบรับนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นที่การดูแลความปลอดภัยแก่ลูกค้าเป็นหัวใจหลัก ในการอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเริ่มจากการบรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีแหล่งกำเนิดไฟ และวิธีการการดับเพลิง จากนั้นเป็นการจำลองเหตุการณ์จริง ทั้งการดับเพลิงจากถังแก็ส เพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันพืชในกระทะทำอาหาร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและพนักงานร้านค้า เข้าร่วมกว่า 100 คน พร้อมตอกย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของศูนย์การค้าฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้สมกับเป็นศูนย์การค้าที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 20 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น