111

หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา ปีวอก พ.ศ. 2559 จ.ศ.1378 ปีรวายสัน จุลศักราช 1378 กัมมัชพล 781 มาสเกณฑ์ 17044 อุจจพล 1747 หรคุณ 503328 ดิถี 9 อวมาน 566 วาร 7

หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2559 จุลศักราช 1378 ตัว ปีรวายสัน ไทยว่าปีวอก อัฐศก ปีนี้สังขานต์ล่องเดือน 7 เหนือ ออก 7 ค่ำ

พร่ำว่าได้วันพุธที่ 13 เมษายน วันไท เป็นวันดับเป้า วันพญาวันหากได้วันศุกร์ที่ 15 เมษายน วันไท เป็นวันเมืองเหม้า ในวันสังขานต์ล่องนั้น หื้อไปสู่สระน้ำใหญ่

หนทางไฅว่สี่เส้น หรือต้นไม้ใหญ่ กระทำการสระเกล้าดำหัวหื้อเป็นสิริมังคละ ด้วยน้ำขมิ้นส้มป่อย สระเกล้าดำหัว หื้อเบ่นหน้าไปหนใต้ แล้วหื้อนุ่งผ้าใหม่

เหน็บดอกแก้วอันเป็นพญาดอกประจำปี จักวุฑฒิจำเริญแล สังขานต์ไปวันพุธ ขุนสังขานต์ทรงด้วยเครื่องอันมีสีดำ สุบกระโจม ต่างกระจอนหู มีแก้วอินทนิลเป็น222

เครื่องประดับ เนรมิตมือสี่เบื้อง มือขวาบนถือน้ำต้นแก้ว ลุ่มถือดาบสรีกัญไชย มือซ้ายบนถือปืน(หน้าไม้) ลุ่มถือไม้ไต้ นั่งพับพะแนงเชิงมาเหนือหลังนกยูงฅำ

เสด็จลีลาศจากหนปุพพะไปสู่หนทักขิณะ นางเทวดาชื่อสุรินทะ ถือดอกแก้วอันเป็นดอกไม้นามปี มาอยู่ถ้ารับเอาขุนสังขานต์ไป ปีนี้นาคหื้อน้ำ 4 ตัว ฝนตก 400 ห่า

ตกที่เขาสัตตบริภัณฑ์ และตกในมหาสมุทร 191 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 133 ห่า และตกในโลกมนุษย์ 76 ห่า ปีนี้หมารักษาปี หมูรักษาเดือน ฟานรักษาป่า จักเข้

รักษาน้ำ จันทิมเทวบุตรรักษาอากาศ ทกรักขยักษ์รักษาดิน ผู้ยิง(หญิง)เป็นใหญ่แก่คนทั้งหลาย ไก่เป็นใหญ่กว่าสัตว์สองตีน หมาเป็นใหญ่แก่สัตว์สี่ตีน ไม้สักเคียน

เป็นใหญ่แก่ไม้จริง ไม้รวกเป็นใหญ่กว่าไม้กลวง หญ้าฅมบางเป็นใหญ่แก่หญ้า ผีเสื้อ(อารักษ์) อยู่ไม้ข่อย อย่าได้สับ ฟัน บั่น ตัด จักเป็นอุบาทว์ ขวัญข้าวอยู่ไม้ข่อย

ไม้เพา(รัง)เป็นพญาไม้ หื้อเอาใบไม้เพามามัดผูกติดเสาเรือน เสาเอก เสานาง เสาร้านค้า จักวุฑฒิจำเริญดี แลปีนี้ฝนหัวปี แลกลางปีบ่สู้มีหลาย หล้าปีมีลมแรง

มีฝนหลาย พิชชะของปลูก บ่พอดี ตัวบุ้งตัวด้วงจักเข้ากัดกวนฅวี งัวควายเป็นฮ่า สัตว์สี่ตีนจักมีราคาแพง ท้าวพระยา สมณพราหมณ์ ผู้ยิง(หญิง) เด็กน้อย

แลสัตว์สี่ตีนจักเดือดร้อนแล ศาสนาพระเจ้าล่วงแล้วได้ ๒๕๕๘ พระวัสสา อนาคตะยังอยู่แถม ๒๔๔๒ พระวัสสา จิ่งบัวระมวล ปริโยสานะสมัตตาฯ