กลุ่มเหนือตอนบน 1เสนอ สร้างสนามบินนานาชาติ

b.3

กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เสนอให้ก่อสร้างสนามบินนานาชาติพระนางจามเทวี ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เผยใช้พื้นที่กว่า 3,000 ไร่ มีระยะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 70 กิโลเมตร งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 193,000 ล้านบาท

ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2559 โดยมีคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประชุม 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, และลำพูน มีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ และให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชน ให้ กรอ. ได้พิจารณาต่อไป

การประชุมครั้งนี้ (กรอ.) จังหวัดลำพูน ได้เสนอแผนการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเสนอโครงการก่อสร้างทาง 2 เส้นทาง คือ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 116 สายป่าสัก-ท่าวังพร้าว ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร โดยเสนอขอใช้งบประมาณกรมทางหลวง ปี 2560 วงเงิน 750 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน (Local Road) เสนอขอใช้งบกลุ่มจังหวัดปี 2560 วงเงิน 50 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทาง เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงอีก 2 สายทาง คือ โครงการสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน จ.ลำปาง – จ.ลำพูน เป็น 4ช่องจราจร โดยก่อสร้างเป็นช่วงๆ วงเงิน 3,750 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม่-ลำพูน วงเงิน 6,172 ล้านบาท
ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ได้เห็นชอบข้อเสนอ โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติพระนางจามเทวี ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ใช้พื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ซึ่งมีระยะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 70 กิโลเมตร งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 193,000 ล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น