สพม.34 อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

B-1.jpg B-2.jpg นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน 90 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

B-3.jpg
การอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2559 โดย นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในการบริหารงบประมาณอันจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัด คุ้มค่า ในเวลาอันเหมาะสม
วิทยากรให้ความรู้ นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน เรื่อง ข้อสังเกตของตรวจสอบภายใน นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะ เรื่อง การออมเงินเพิ่ม การเปลี่ยนแผนการลงทุนใน กบข., ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551,
สารพันปัญหาที่โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ต้องสื่อสารให้เข้าใจและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมต่างกันอย่างไร,ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรมเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน,การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน,การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจ่ายตรงเงินเดือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น