กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ จัดสัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

IMG20160502100518กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ โครงการนำร่องลดหมอกควันจากการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยการนำมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชนต้นแบบ”ครั้งที่1 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกีบรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวเมื่อวันที่ผ่านมา

DSCF4943
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยจากการเผาในที่โล่งในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับชาติ จึงจำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม ก็เข้ามาร่วมการแก้ไขปัญหาดังๆของจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

IMG20160502093915
สำหรับงานสัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ ในหัวข้อ เทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชน ซึ่ง ฝากซื้อจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในวันนี้ เธอเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความเค้าจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหา ที่ได้สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกคนให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญและร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภารกิจนี้จะเป็นต้นแบบการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือที่สามารถนำสู่แผนการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

DSCF4948ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการเกษตรและเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือมายาวนานมากกว่า 80 ปี มหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงปัญหาด้านการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนพื้นที่การเพาะปลูกและความยั่งยืนของการดำรงอยู่ของชุมชนมหาวิทยาลัย จึงได้นำองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายๆศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากร

DSCF4923
และด้านพลังงานทดแทน มาช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปสร้างเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหาด้านมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และนับวันสถานการณ์หมอกควันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น มหาวิทยาลัยถึงได้จากโครงการสัมมนาดีขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเปิดเผยแพร่ลืมนำไปใช้ในการลดปัญหาหมอกควันที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง

IMG20160502093933
งานสัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ ในหัวข้อ เทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชน ในวันนี้ เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการจัดประชุม ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชน

IMG20160502101723
กรมควบคุมมลพิษจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินงานแบบมีการบูรณาการรวมทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน และชุมชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน โดยจะเป็นโครงการนำร่องให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือที่มีปัญหาหมอกควันได้เห็นแนวทางในการแก้ไขโดยการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่านั้นมาแปรรูปแบบพลังงานทดแทน

DSCF4930
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก แพร่ และ น่าน จำนวน1,000 คน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันอีกทั้งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชน และสามารถนำเทคโนโลยีระบบลดหมอกควันไปใช้แปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยพลังงานทดแทนให้กับชุมชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น