พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต

B1พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรดุษฎับัณฑิต ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ และซ้อมรับปริญญาบัตร 2559 มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ มีผู้ปกครอง ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนๆร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์นิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น