สภาผู้สูงอายุลำพูนมุ่งพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง

b7สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำพูน จัดการอบรมศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สูงอายุ ให้มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม

ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เครือข่าย ผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดย สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำพูน มี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม

นายชาญวิทย์ อภิวงศ์งาม กรรมการสาขาสมาคม สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่ม พัฒนาศักยภาพการทำงาน ร่วมกันของผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน ให้มีความเข้มแข็ง เกิดการ เพื่อรับรู้ แนวทางการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่อนุชน เกิดการแลกเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน มี ตัวแทนผู้สูงอายุแต่ละอำเภอ ร่วม อบรม จำนวน 430 คน โดยมี วิทยากร จาก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน และ โรงพยาบาลลำพูน มาให้ความรู้แก่ ผู้ร่วมอบรม .

ร่วมแสดงความคิดเห็น