สพล. เชียงใหม่ เปิดรับนิสิตใหม่ เพิ่ม 2 คณะที่สอน จนถึง10 พ.ค..2559 ประกาศ 13 พ.ค. นี้

logoสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบ ม.ปลาย ศึกษาต่อ ในระดับ ป. ตรี สองคณะ คณะวิทยศาสตร์การกีฬา และ ศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้การรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สองคณะ

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา – วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย รับจำนวน 13 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ – วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ รับจำนวน 50 คน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 1) สาขาวิชาการจัดการกีฬา รับจำนวน 51 คน สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว รับจำนวน 26 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 13 พ.ค. 59 ณ สพล. เชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อยู่ระหว่างศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย เป็นผู้มีความประพฤติและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันการพลศึกษาทุกประการ

หลักฐานการสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อหลังรูปถ่ายทุกรูป) สำเนาใบระเบียนสะสม (รบ.) หรือสำเนาใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน ชั้นเรียนที่กำหนดในคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏ จำนวน 1 ชุด ในกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือครู อาจารย์ขอ สถานศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือที่หน่วยงานเจ้าสังกัดมอบหมายไปแสดงด้วย

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าสมัคร 300 บาท กำหนดการรับสมัคร และสอบคัดเลือก รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 10 พ.ค. 59 สมัครผ่านเว็บไซต์ www.ipecm.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และ ติดประกาศหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก “ตกลง” พิมพ์ใบสมัครจากระบบ แล้วนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินค่าสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้วิทยาเขตจะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องยกเลิกการสมัครครั้งแรกก่อนจึงจะสมัครครั้งต่อไปได้ และต้องชำระเงินค่าสมัครสอบใหม่ทั้งหมด

การชำระค่าธรรมเนียน และหลักฐานการรายงานตัว ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัว โดยประมาณ 12,000 บาท

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และถ่ายภายในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร สำเนาระเบียนสะสม (รบ.) 2 ฉบับ และให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา , มารดา อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชนของบิดา , มารดา อย่างละ 1 ฉบับ หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น