โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเกษตรกร และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร

7.jpg ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเกษตรกร และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร หลักสูตร “การลดต้นทุนการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งปู่แดง หมู่ที่ 13 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

8.jpg

ร่วมแสดงความคิดเห็น