ป่าไม้จับมือชาวแม่แจ่ม ทำข้อตกลงฟื้นฟูดูแลป่า

พล.อ.ประยุทธ์   จันทน์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจกับการลงนามความร่วมมือแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้แทนในส่วนราชการและท้องที่ ท้องถิ่นให้รายละเอียดความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนในการแก้ปัญหา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทน์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจกับการลงนามความร่วมมือแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้แทนในส่วนราชการและท้องที่ ท้องถิ่นให้รายละเอียดความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนในการแก้ปัญหา

นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าชุมชนบ้านต่อเรือ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่มได้ลงนามบันทึกประชารัฐกับกรมป่าไม้ ในการพลิกฟื้นผืนป่าแม่แจ่ม ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นป่าเสื่อมสภาพ เพราะมีการบุกรุกเพื่อปลูกข้าวโพด ทำให้เกิดการเผาตอซังข้าวโพด อันเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นตลอดมา

นายชลธิศสุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับอำเภอแม่แจ่มสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการลดการเผาป่าและการปลูกบุกรุกป่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา จึงได้ร่วมจัดทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
โดยการสำรวจเขตหมู่บ้าน เขตป่า พร้อมจัดทำแผนป้องกันรักษาป่าที่เหลืออยู่ร่วมกัน ซึ่งพบว่า บ้านต่อเรือมีพื้นที่ป่าคงเหลืออยู่ 4,101 ไร่ และสภาพป่าเสื่อมโทรม 770 ไร่ จึงเห็นพ้องต้องกันให้มีการจัดทำบันทึกประชารัฐแห่งบ้านต่อเรือ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยความตกลงร่วมมือในการดำเนินการตาม “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ปี พ.ศ.2559
ทั้งนี้แนวทางการจัดการที่เป็นสาระสำคัญ คือ ด้านควบคุมพื้นที่ กรมป่าไม้ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบรังวัดตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ไว้แล้ว โดยมีพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรของชาวบ้านน 241 ราย 401 แปลง 1,680 ไร่ จะดำเนินการตามกฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ราษฎรได้อาศัยทำกิน

ด้านการป้องกันพื้นที่ ในพื้นที่ป่าที่สำรวจไว้ 4,101 ไร่ จะทำการคุ้มครองป้องกันไว้ พร้อมทั้งจัดทำขอบเขตแสดงอย่างชัดเจนเพื่อเป็นสถานที่จัดทำกิจกรรมป่าชุมชนของบ้านต่อเรือและป้องกันการบุกรุกในอนาคต ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมที่สำรวจไว้เนื้อที่ 700 ไร่ ให้กลับมาเป็นสภาพป่าสมบูรณ์

และด้านสุดท้ายการติดตามประมวลผลและระบบข้อมูล ให้มีการจัดทำข้อมูลในพื้นที่ในรูปแบบของแผนที่แสดงขอบเขตงานด้านการควบคุมพื้นที่ด้านการป้องกันพื้นที่และด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อติดตามความก้าวหน้าประเมินผลปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงสนับสนุนงานด้านอื่นๆต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น