ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษามช. “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

B7รศ. ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผอ.ศูนย์การศึกษามช. “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 801381 : การฝึกงานก่อสร้างสถาปัตยกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ณ ศูนย์การศึกษามช. “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น