สรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ตามโครงการสืบสานประเพณีล้านนาฯ

p9 จังหวัดลำพูน แถลงข่าว โครงการสืบสานประเพณีล้านนาพลังศรัทธาของชุมชน โดยนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น ประธาน การ แถลงข่าว โครงการสืบสานประเพณีล้านนาพลังศรัทธาของชุมชน ในงาน สรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2559 โดยเชิญชวนประชาชนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ในงานทำบุญสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งจะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2559 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน

p10
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของจังหวัดลำพูน เป็นจอมเจดีย์องค์หนึ่งในจำนวน 8 แห่งของประเทศไทย , เป็นพระธาตุประจำปีของคนที่เกิดปีระกา เป็นองค์เจดีย์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชน โดยทั่วไป ซึ่งประเพณีสรงน้ำธาตุเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ที่ยึดถือและปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ของวัดพระบรมธาตุหริภุญชัยและนับเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวลำพูนและชาวพุทธทั่วไป เพื่อสักการะพระบรมอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการบูชาเสาหลักเมือง ทั้งนี้เพราะประชาชนชาวลำพูนถือว่า เจดีย์พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นเสาหลักเมือง จึงได้ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญเสาหลักเมืองลำพูนด้วย
ด้าน นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในปีนี้จังหวัดลำพูน จะจัด กิจกรรมพิธีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุฯ ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมภายในงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม เวลา 17 . 30 น. พิธีอาราธนาพระมหาอุปคุตมาจากแม่น้ำกวง มาสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย , วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม , เวลา 17.00 น. พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย โดยมีขบวนฟ้อนเล็บต้อนรับ จำนวน 1,609 คน , เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2559 , เวลา 19.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ การแสดงแสงสีเสียง ชุด “ ตำนานพระธาตุเจ้าหริภุญชัย ” และ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งคณะโบว์แดง และศิลปินล้านนา”สาวสองพัน คันจิโกะ

p11หลังจากนั้นระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2559 พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยและชมการแสดงแสงสีเสียงและ มหรสพภายในงาน และในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 จะ มีขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เริ่มแห่จากสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน ไปจนถึงวัดพระธาตุหริภุญชัยในขบวนจะประกอบด้วย ครัวทาน จากหัววัดต่างๆ แห่เข้าสู่บริเวณพิธีเพื่อนมัสการและสักการะพระบรมธาตุ ทั้งนี้ขบวนครัวทานจะตกแต่งเป็นเรื่องทางพระพุทธประวัติ หรือ มหาชาติที่ให้ข้อคิดคติธรรม ประกอบด้วยขบวนตุง ธงทิว การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การบรรเลงดนตรีพื้นเมืองที่ครึกครื้น ให้ความบันเทิงแก่ผู้ร่วมพิธี หลังจากที่ทุกขบวนแห่มาถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย ก็จะเริ่มพิธีทางศาสนาอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขึ้นสรง องค์พระธาตุ ซึ่ง นายมนู ศรีประสาท รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่าในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็ได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัญเชิญ น้ำทิพย์ ศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดลำพูน ได้แก่ น้ำทิพย์ ศักดิ์สิทธิ์จาก ดอยขะม้อ , น้ำทิพย์พระบาทห้วยต้ม และน้ำทิพย์ดอยจำป่าข่า มาร่วมพิธีชักรอกขึ้นสรงน้ำองค์พระบรมธาตุ ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น