รายงานพิเศษ… “TO BE NUMBER ONE”ลำพูนต้นแบบระดับเพชร

b.7 23
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามประเมินผลในการประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร

ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หัวหน้าคณะติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ได้นำคณะฯ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน โดยมีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
ทั้งนี้ คณะติดตามผลการดำเนินงาน จะได้ประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาให้คะแนนในระดับประเทศ โดยมีคะแนนประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE 40 คะแนน ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE 50 คะแนน และจะนำคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานครb.8 18ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาปฏิบัติตั้งแต่ปี 2549 มาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นวาระของจังหวัดที่จะต้องดำเนินการให้ได้ผลอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลงและหมดสิ้นไปในที่สุด โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปีนี้ มุ่งขยายเครือข่ายและสมาชิกในหมู่บ้านและชุมชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

โดยได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด โดยจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง และได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสารมวลชนต่างๆอย่างกว้างขวาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE จำนวน 65 แห่ง มีการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง จำนวน 3 ครั้ง เป้าหมาย 500 คน
ด้านการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ได้ค้นหา คัดกรอง กลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยง เป้าหมาย 428 คน มีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู 675 คน บำบัดในโรงพยาบาล (Metrix Program) 372 คน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการและในชุมชน รวม 378 แห่ง มีสมาชิก รวม 75,044 คน จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง 40 ชุมชน จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดปานกลาง 59 ชุมชน
หัวหน้าคณะติดตามผลการดำเนินงาน ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน ที่ได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจัง และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีผลก้าวหน้ามาโดยลำดับ โอกาสนี้ คณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ไปติดตามผลชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน ด้วย
“ทีมข่าวการเมือง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น