ฝนหลวงยัน พร้อมทำฝน

นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง
นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการประสานงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำพูน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำพูน ทางศูนย์ฝนหลวงฯ พร้อมที่จะสนับสนุนฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดอื่นในเขตรับผิดชอบทันทีหากได้รับการร้องขอ

อย่างไรก็ตามในการทำฝนเทียมนี้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญ คือ การก่อตัวของกลุ่มเมฆ ศูนย์ฯ จะติดตามสภาวะอากาศตลอดเวลา เพื่อติดตามการก่อตัวของเมฆ ตั้งแต่ที่เมฆเริ่มก่อตัว หากพบว่าบริเวณใดมีการก่อตัวของเมฆที่มีความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ที่สามารถจะทำให้เกิดฝนได้ หน่วยบินฝนหลวง ก็จะขึ้นบินเพื่อโปรยสารยูเรีย กระตุ้นให้เมฆก่อตัวหนาแน่น เพื่อทำให้เกิดฝนตกได้ ในการนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน จะได้ติดตามสภาวะอากาศ และจะแจ้งรายงานการก่อตัวของเมฆให้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้ทราบ เพื่อจะได้บินทำฝนหลวงทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น