สัมผัสความทรงจำที่มีคุณค่า ที่พิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต

160507170022เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ทำหน้าที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและราษฎร์ตำบลแม่งอนและดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมแบบรอบด้านและยั่งยืน เป็นการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่ จาก ดอยฝิ่น สู่ ดอยคำ

ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) รวมทั้งชุมชนบ้านยางและชุมชนโดยรอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (Living SITE MUSEUM) ซึ่งรวบรวมและนำเสนอองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการ วัตถุสะสม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านยางที่มีความหลากหลาย

นายชานุวัฒน์ ใจดี เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เป็นการเล่าเรื่องราวการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวเขาและพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงรวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ นำเสนอในรูปแบบ Living SITE MUSEUM และมีร้านค้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยคำ ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและของที่ระลึก นอกจากตัวอาคารพิพิธภัณฑ์แล้วในส่วนของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของโครงการหลวง สัมผัสถึงธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมอันเป็นเสน่ห์แห่งบ้านยาง หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ด้านความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในอาคารแฝงแนวคิดในการออกแบบก่อสร้างที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ควบคู่กับการประหยัดพลังงาน สัมผัสชีวิตและความเคลื่อนไหวภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จากประสบการณ์จริง ภายใต้แนวคิด ความพอเพียงเรียบง่าย เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และกลิ่นอายของโรงงานหลวงฯ เปิดทำการเวลา 08.00 น. – 16.30 น. ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดเฉพาะวันจันทร์และวันหยุดประจำปี 16-31 พฤษภาคม) ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-5305-1021 เยี่ยมชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย.

ร่วมแสดงความคิดเห็น