นพค.36 แม่ฮ่องสอน มอบทุนด็กเรียนดี

9776

นพค.36 แม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการชั้นผู้น้อย รายได้ต่ำ เรียนดีและประพฤติเรียบร้อย

เมื่อเวลา 0800 น.ของวันนี้ 13 พ.ค.59 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอก พงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ( ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.) เป็นประธานมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ณ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

9777 9778 9780โดยทุนการศึกษาที่มอบให้ เป็นทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อมอบให้กับบุตรข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.7 ขึ้นไป และมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 8 ทุน ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 3 ทุนๆละ 2,000 บาท , ทุนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ทุนๆละ 3,000 บาท , ทุนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท , ทุนระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ทุนๆละ 5,000 บาท และทุนนักเรียนทหารและนักเรียนนายสิบตำรวจ เช่น บุตรกำลังศึกษาอยู่ใน โรงเรียนเตรียมทหาร , โรงเรียนนายสิบทหารบก ,โรงเรียนพันจ่าอากาศ ,โรงเรียนพันจ่าทหารเรือ , โรงเรียนนายสิบแผนที่ , โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และโรงเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 1 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 38,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปกครองซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนอยู่ในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น