กระตุ้นการลงทุนท้องถิ่นเสริมเกราะเศรษฐกิจชุมชน

บีโอไอส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ชี้ผู้ประกอบการท้องถิ่นลงทุนเพียง 1 แสนบาท ก็ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 5 ปี เผยผู้สนใจลงทุนจะต้องยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2559 และเริ่มการผลิต หรือให้บริการภายในปี 2560 ตั้งเป้า 999 โครงการทั่วประเทศ

b.1

                           ศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล

 

นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 บีโอไอ กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร การส่งเสริมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอันจะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบประชารัฐ

ทั้งนี้มาตรการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้เกิด “1 ตำบล 1 โรงงานแปรรูปเกษตร 1 แหล่งท่องเที่ยว” ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งแบ่งเป็น 3 แนวทางคือ แนวทางที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร โดยเน้นกิจการที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ซึ่งทำได้ง่ายและใช้เงินลงทุนไม่สูง เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุทางการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

n20160311175026_127309

ซึ่งแบ่งวิธีการลงทุนเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีลงทุนโดยบริษัทขนาดใหญ่จะให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปีกับกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิมของบริษัทแม่ วงเงินไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนของโครงการแปรรูปเกษตรที่ลงทุน 2) กรณีลงทุนโดยสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการทั่วไปที่ลงทุนตั้งโรงงานจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี รวมถึงการผ่อนปรนลดขนาดการลงทุนขั้นต่ำจาก 1 ล้านบาท เหลือ 1 แสนบาท และอนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศบางส่วนมาใช้ในโครงการได้

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมกิจการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้งผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
และแนวทางที่ 3 การส่งเสริมกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างจุดขายใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยว โดยยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน จะให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-5 ปี

สำหรับกิจการที่สนใจลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นจะต้องยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2559 และเริ่มการผลิตหรือให้บริการภายในปี 2560 ทั้งนี้ทางบีโอไอตั้งเป้าหมายยอดของโครงการที่จะส่งเสริมการลงทุนทั่วประเทศของมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) ไว้จำนวน 999 โครงการด้วยกัน ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บีโอไอ เชียงใหม่ 053-294-100

ร่วมแสดงความคิดเห็น