“สัคคสาสมาธิ” คืนคนดีกลับสู่สังคม

S8980104

เรือนจำจังหวัดลำพูน จัดการอบรม โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้ต้องขัง ได้มีโอกาส ฝึกปฏิบัติสมาธิ ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตใจ และพฤติกรรม ปรับทัศนคติแนวคิดที่ถูกต้องให้สามารถ เมื่อพ้นโทษ แล้วจะได้กลับไปเป็นพลเมืองดีของสังคม

S8980052

ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน ผู้ต้องขัง ชาย และ หญิง จำนวน 400 คน ได้ร่วมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ ซึ่งเรือนจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดขึ้น โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ มีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาพัฒนาจิตใจของตน และปรับทัศนคติแนวคิดมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

นางวณิชชา ฉ่ำเฉลิม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดลำพูน มีเป้าหมายให้ ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ ออกไปจากเรือนจำสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นพลเมืองดีของสังคม จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตร สัคคสาสมาธิ โดยมี ดร.พระมหาสกุล มหาวีโร เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว จ.เชียงใหม่ และครูฝึกจากสถาบันจิตตานุภาพมาอบรมให้ความรู้ตามหลักของพระธรรมมงคลญาณ ( หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธะโร ) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหลักคำสอนการปฏิบัติสมาธิที่บุคคลทุกเพศทุกวัย สามารถฝึกเรียนรู้ได้ง่าย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติสมาธิ ถือเป็นการฝึกจิตที่ดีที่จะช่วยให้มนุษย์ ได้รู้จักคิดทบทวน ในสิ่งที่เคยปฏิบัติ ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ที่จะพ้นโทษไป ซึ่งหากผู้ต้องขังได้ ฝึกสมาธิ และปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วจะทำให้มีจิตใจสงบยิ่งขึ้น เมื่อถึงเวลาพ้นโทษ จะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจิตไปเป็น แนวทางวางแผนการใช้ชีวิตกับครอบครัวญาติพี่น้อง อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ต่อไป .

ร่วมแสดงความคิดเห็น