เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักนายกคำสั่งแต่งตั้ง 4 ผู้ว่าฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (  เมื่อเวลา 21.45 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 5 ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 8 ราย ดังนี้
1. นายยุทธนา วิริยะกิตติ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

3. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

4. นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

5. นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

1.jpg6. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

7. นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

8. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น