ศึกษาฯมช. – มข. เปิดชั้นเรียน

2
เมื่อวันที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิซาซีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายวิเทศและชุมชนสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) และเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายของโครงการ กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน 3 ชั้นเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1) และการจัดนิทรรศการของโรงเรียนในโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น