เทศกาลลิ้นจี่ และของดีพะเยา

B8

นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ทั้งหมด 15,572 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ 2,196 ราย มีผลผลิตในปีที่ผ่านมา จำนวน 8,842 ตัน ในปี 2559 มีผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 5,312 ตัน ซึ่งผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 58.10 เนื่องจากจังหวัดพะเยาได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตลิ้นจี่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ ที่ลิ้นจี่มีคุณภาพดีสามารถออกจำหน่ายได้ นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังได้รับงบประมาณสนับสนุนกระดาษห่อผลผลิตลิ้นจี่ กล่องบรรจุผลผลิตลิ้นจี่ และการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือ QR CODE เพื่อให้ชาวสวนลิ้นจี่ได้ผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ดังนั้นการจัดแถลงข่าวดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการณรงค์และกระตุ้นการบริโภคลิ้นจี่คุณภาพดีให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเชื่อมั่นในคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่จังหวัดพะเยา
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา , การประกวดธิดาลิ้นจี่ , การสาธิตการประกอบอาหารคาวหวานด้วยลิ้นจี่ , การจำหน่ายสิ้นจี่ , การบริการสินค้าส่งลิ้นจี่ไปต่างจังหวัด , การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัด และ การจัดนิทรรศการจากส่วนราชการต่างๆ โดยจะมีพิธีเปิดงานวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ที่บริเวณสนามกลางเวียง ข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น