กระจ่าง!! ข้อเท็จจริงกรณีบัตรเอทีเอ็ม-บัตรเดบิตแบบชิป (Chip Card)

 

S__47677469

ตามที่มีข้อความเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการออกบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิป นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ดังนี้

1.ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตใบใหม่  ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารออกให้แก่ลูกค้าจะเป็นบัตรแบบชิป ซึ่งมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าบัตรแบบแถบแม่เหล็กที่มีอยู่เดิม

2. บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก (Magnetic Card) ที่มีอยู่เดิม ยังสามารถใช้ทำธุรกรรมทางการเงินกับตู้เอทีเอ็มทุกตู้ได้ตามปกติต่อไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะทยอยเปลี่ยนบัตรแบบแถบแม่เหล็กเดิมให้เป็นบัตรแบบชิปเมื่อบัตรแบบแถบแม่เหล็กเดิมหมดอายุ หรือตามกำหนดที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป

3. หากผู้ถือบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรแบบชิป สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัตรได้ที่ธนาคารผู้ออกบัตร โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรและค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตเป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งกำหนดไว้

4. ธนาคารพาณิชย์บางแห่ง อาจยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรเป็นแบบชิปให้แก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บัตรแบบชิปซึ่งมีความปลอดภัยสูง และเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าผู้ใช้บริการในระยะแรก ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งกำหนด

5. บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิปสามารถใช้งานได้กับตู้เอทีเอ็มของธนาคารผู้ออกบัตรได้ตามปกติทุกตู้ และทุกพื้นที่ อย่างไรก็ดี ในระยะแรก อาจมีตู้เอทีเอ็มบางตู้ในบางพื้นที่ของบางธนาคาร ที่ยังไม่พร้อมรองรับการทำธุรกรรมของบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิปต่างธนาคาร ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกบ้าง โดยเครื่องเอทีเอ็ม ที่ยังไม่พร้อมรองรับการใช้บัตรชิปต่างธนาคารจะแสดงข้อความให้ผู้ใช้บริการทราบ

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต ที่ธนาคารพาณิชย์ให้บริการในปัจจุบัน มีความหลากหลายและมีเงื่อนไขการให้บริการและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์บัตรแต่ละประเภทก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสมกับความต้องการใช้ของตนเอง โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารพาณิชย์ Website ของธนาคารพาณิชย์หรือสามารถเรียกดูค่าธรรมเนียมบัตรเปรียบเทียบทุกธนาคารได้ที่ Website ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)

หากผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิป สามารถติดต่อสอบถามไปยังธนาคารเจ้าของบัตรได้โดยตรงตามหมายเลข Call Center ของแต่ละธนาคาร หรือที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213

ร่วมแสดงความคิดเห็น