31 พ.ค.นี้ ร่วมฟังการประชุมวิชาการเศรษฐศาสตร์ภาคเหนือ ที่ มช.

16fd96deba85a06311383433f152ed24_L

การประชุมวิชาการเศรษฐศาสตร์ภาคเหนือเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากกลุ่มธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับ 2 องค์กรหลักด้านเศรษฐาสตร์ในภาคเหนือ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีร่วมกันปีละครั้งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยเฉลี่ยแล้วมีผู้เข้างานประมาณปีละ 200 คนจาก 5 จังหวัดภาคเหนือ

วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานคือ การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญของไทยในแต่ละปี โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองจากระดับโลก ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ ภาครัฐ และภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้จากหลากหลายมุมมองและครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านอันจะเป็นประโยชน์แก่การทำงาน การศึกษาวิจัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

cropdefault600x550

การประชุมในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเปิดให้ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน

จังหวัดเป้าหมาย : เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน และพะเยา

กลุ่มเป้าหมาย : ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน

คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานภาคเช้าประมาณ 200 คน และภาคบ่ายประมาณ 70-100 คน

รูปแบบการประชุม : การประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็น ภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้

ภาคเช้า บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญโดยมีตัวแทนจาก 3 ภาคีเป็นผู้บรรยาย โดยปีนี้ได้เลือกหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก” โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม, ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน, และ ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา เป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานบรรยาย

ภาคบ่าย: เป็นการบรรยายในประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและความสนใจของผู้เข้าฟัง โดยปี 2559 นี้จัดเป็นประเด็นพิเศษในเรื่อง “วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย” โดยจะได้เชิญผู้ร่วมงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากฟังการบรรยายจบ โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 10 คนร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน

การบรรยายภาคเช้าเป็นภาษาไทย และภาคบ่ายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีล่ามบริการแปลภาษาไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย ตลอดงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น