กิจกรรมเพื่อน้อง

10น.ส.เสาวลักษณ์ กาเงิน น.ส.ปวีณา เหมืองหม้อ น.ส.ศิริวรรณ ศรีใจวงศ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกันจัดกิจกรรม และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแหลม จ.แพร่ ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น