เยาวชนใต้ร่มพระบารมี สร้างอุดมการณ์ รักชาติ

11 เยาวชน “ใต้ร่มพระบารมี” สร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เยาวชนในสถานศึกษาได้เรียนรู้โครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ในพื้นที่เป้าหมายหลัก 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนราชฎร์ประชานุเคราะห์ 22 ปาย และโรงเรียนราชฏร์ประชานุเคราะห์ 34 ปางมะผ้า จำนวน 101 คน เข้าค่ายฝึกอบรมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยมี พันเอกสมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรม

สำหรับโครงการเยาวชน “ใต้ร่มพระบารมี” ที่จัดขึ้นมา สืบเนื่องมาจาก ภายหลังจากที่ พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ที่ผ่านมา เห็นว่าจะต้องมีการขยายผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปสู่เยาวชนและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของการพัฒนาตน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา เป็นการช่วยเหลือพสกนิกร ที่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ และประสบปัญหาความยากจน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสทางเลือก ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12

กิจกรรมตามโครงการเยาวชน “ใต้ร่มพระบารมี” ได้นำนักเรียนจากสถานศึกษามาเข้าอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้เยาวชนนักเรียนได้อยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลา 4 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค.59 เพื่อเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต 7 ด้าน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ , ทักษะและเทคโนโลยีการเกษตร , การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ , คุณธรรมและจริยธรรม , ฝึกระเบียบวินัยและสร้างภูมิคุ้มกันเรืองสิ่งเสพติดและภัยทางสังคม , การพัฒนาทางทักษะการงานอาชีพ , และการทำงานเป็นทีมภายใต้แนวทางกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ซึ่งนักเรียนที่เข้าฝึกอบรม จะได้ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องประชาชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการสาธิตต้นแบบไว้ในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 16 ฐานเรียนรู้บนพื้นที่สูง ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้การประมง , การเลี้ยงสัตว์ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น การผลิตต้นพันธุ์พืช การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกข้าวและธัญพืชเมืองหนาว การขยายพันธุ์สัตว์ป่า ธนาคารอาหารชุมชน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการและควบคุมไฟป่า การจัดระบบโรงเรียนพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบัญชีครัวเรือน การสาธารณสุข ชุชน นอกจากนี้ยังได้มีการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

ภายหลังจบการฝึกอบรม จะทำให้เยาวชน ได้รู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยาวชนจะมีความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงานตามพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เกิดความเชื่อมโยงของกลุ่มเครือข่ายเยาวชน “ใต้ร่มพระบารมี” ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น