เปิดจุดลิ้นจี่เพิ่มช่องทางขาย

b7 w=9h=6
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาจัดเปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ หวังสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้าให้กับเกษตรกร สามารถจำหน่ายลิ้นจี่สู่มือผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

นางวนิดา พิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา กำหนดเปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่ตามโครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า ภายใต้กิจกรรมการจัดหาสถานที่จำหน่ายลิ้นจี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยมีเกษตรกรกลุ่มต่างๆ จากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำผลผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพดี (ลิ้นจี่ห่อ) มาจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ในห้วงระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา และบริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อำเภอเมืองพะเยา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ซื้อผลผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทร.054-411160 ในวันเวลาราชการ นางวนิดา กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น