ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รับรางวัล นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน

B-7.jpg B-8.jpg
นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ วิทยาลัยฯ มีความยินดีและเกียรติยศสูงสุดที่นักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยทั้ง 2 ระดับ คือ นายทุน ลุงยอด นักศึกษาสาขางานสัตวศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.2 และนายปอ แซ่จาง นักเรียนสาขางานเกษตรศาสตร์ ระดับชั้น ปวช.3 ได้รับพระราชทานรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทุกฝ่าย

นักเรียนรางวัลพระราชทานเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของชีวิตเกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปรารภ แด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( มล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2506 ใจความของพระราชปรารภมีว่า ” มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ ”
วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและขอให้นักศึกษาทั้ง 2 คน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน เป็นคนดีและมุ่งสร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น