เทคโนโลยีความงาม

333เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาโอชิมา ญี่ปุ่น และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ จัดประชุมวิชาการ ทางด้าน Dermatology เรื่องพรมแดนแห่งใหม่ทางศัลยศาสตร์และตจวิทยาด้านความงาม “New Frontier in Aesthetic Dermatology and Cosmetic Surgery ASEAN 2016” ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้ถูกต้อง ปลอดภัย และเกิดขึ้นข้างเคียงน้อยที่สุด ทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ระหว่างบุคคล องค์กร ในความร่วมมือด้านตจวิทยา เวชศาสตร์ผิวพรรณและความงามต่อไปในอนาคต ภายในงานผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังการการบรรยายถึงเทคนิคและวิทยาการใหม่ๆ จากหลากหลายหัวข้อและจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ นพ. ไพศาล รัมณีย์ธร คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และ นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย ที่ปรึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น