ปศุสัตว์เข้มมาตรฐาน แหล่งค้าเนื้อปลอดภัย

ยกระดับอาหารปลอดภัย
น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับผู้ผลิตจำหน่ายเนื้อสัตว์ทั่วประเทศ ยกระดับสินค้าปศุสัตว์ ทั้งเนื้อหมู, เนื้อไก่, เนื้อวัว ทั้งที่จำหน่ายในประเทศและส่งออก ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้ซื้อจะสามารถตรวจสอบที่มาสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่ฟาร์มขุน โรงงานแปรรูป กระทั่งแหล่งจำหน่าย เขียงร้านค้าชำแหละ แหล่งวางสินค้า มีความสะอาดถูกสุขอนามัย

ทั้งนี้ระบบการตรวจสอบจะใช้มาตรฐานแนวทางเดียวกับที่องค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก หรือ WHO, OIE, FAO, CODEX เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัย ซึ่งในการตรวจสอบ จะจัดเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ออกติดตามตรวจสอบตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยง โรงฆ่าและชำแหละแปรรูป และสถานที่จำหน่าย โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเนื้อสัตว์ไปสุ่มตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มั่นใจว่าเนื้อสัตว์ปีก เนื้อหมู เนื้อวัวปลอดจาก สารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะ ส่วนเขียงร้านค้าชำแหละ แหล่งวางสินค้า ต้องมีความสะอาดถูกสุขอนามัยสถานที่ใดผ่านเกณฑ์กรมจะให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK รับรองความปลอดภัย คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม ทั้ง 77 จังหวัด มีสถานที่จำหน่ายผ่านเกณฑ์ 2,755 แห่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น