สานมือ 7 สมาคม ลดต้นทุนเกษตร

b7 w=9h=7
เปิดตัวโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร หลังกรมอุตุฯประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว หวังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปลูกพืช สานมือ 7 สมาคมลดราคาปุ๋ย-ยา-เมล็ดพันธุ์ ด้าน ธ.ก.ส.จัดชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ร่วมโครงการอีก 3%

หลังจากที่เกษตรกรไทยได้รับความเดือดร้อนมาจากปัญหาภัยแล้งรุนแรง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดกรมวิชาการเกษตร-กรมการข้าว-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิต 7 สมาคม (สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย-สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย-สมาคม ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย-สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร-สมาคมอารักขาพืช ไทย-สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย-สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งบูรณาการขับเคลื่อน “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” เพื่อรองรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 โดยจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ
1) การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพ 2) การพัฒนาต้นเเบบความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตตามแนวทางประชารัฐในพื้นที่ แปลงใหญ่ 3) การจัดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ 4) กิจกรรม ส่งเสริมการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และ 5) การส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐให้สหกรณ์ขับเคลื่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนในพื้นที่ 9 แห่ง ตั้งเป้าลดต้นทุน กก.ละ 20 บาท
“ภาครัฐและสมาคมผู้ผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั้ง 7 สมาคมจะร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือเพื่อเป็นผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพ พร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินงาน จากนั้นจะเปิดรับสมัคร บริษัทผู้ผลิตปุ๋ย สารเคมี และเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดคอยตรวจติดตามให้คำแนะนำ และให้การรับรองการเป็นผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อ ให้เกษตรกร สหกรณ์ และร้านจำหน่าย สามารถสืบค้นได้ง่ายโดยผ่านระบบแอปพลิเคชั่น” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว
นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางลดต้นทุนปัจจัยการผลิตจะผ่านช่องทางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการ ตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (ส.ก.ต.) อาทิ ชดเชยส่วนต่างค่าเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในราคา 1.50 บาท/กก. ร้าน Q-shop ของกรมวิชาการเกษตร และร้านจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ และชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมกิจกรรมในอัตรา 3%
ด้าน นายนิทัศน์ เจริญธรรมะรักษา นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวว่า ทางสมาชิกสมาคมจะขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนาในราคา กก.ละ 14-15 บาท “ยกเว้น” ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จะขายในราคา 16 บาท/กก. โดยจะขายผ่าน 84 ร้านค้าทั่วประเทศในปริมาณ 30,000 ตัน สาเหตุที่เหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยเป็นเพราะไม่สามารถผลิตในช่วงที่ประสบภัย แล้ง โดยคาดว่าจะขายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ทั้งหมด 150,000 ตัน
ขณะที่สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย รวมทั้งสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จะลดราคาปุ๋ยเคมีให้กับโครงการนี้ไม่ต่ำกว่ากระสอบละ 20 บาท ส่วนสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทยจะลดราคาปุ๋ยให้ถึงกระสอบละ 30 บาท เพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่หาได้ในประเทศ ทางด้านสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะจำหน่ายปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเกล็ด และวัตถุอันตราย จะลดราคาให้โดยแจกคูปองลดราคา 5-50 บาท/ลิตร ร่วมกับร้านคิวช็อป รวมทั้งโครงการประชารัฐ

ร่วมแสดงความคิดเห็น