ระดมความคิดเห็น..โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่

B 2

นายมงคล  สุขใส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น