Big cleaning day สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

B-4.jpg นายสมทบ  นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลแม่สา ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลแม่สา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไข้เลือดออก พร้อมกับจัดกิจกรรม Big cleaning day สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พ่นเคมีเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลาย เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่สา ภายใต้โครงการแม่สาร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2559 ในระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2559 ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลแม่สา

ร่วมแสดงความคิดเห็น