ด่วน!! คลอดแล้ว เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. วาง 4 เงื่อนไข และต้องจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนเท่านั้น!!!

imageวันที่ 27 พ.ค.59 ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โดยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้แล้ว และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.59 เป็นต้นไป โดยหน่วยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนได้ ประกอบด้วย 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 2. ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3. รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า และการประปา 4. องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และ 5. องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อดำเนินงานการกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหากำไรที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้กฎหมายระบุว่า การที่ อปท. จะจ่ายเงินอุดหนุนได้นั้น ต้องมีการตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนไว้ก่อน โดยเงินอุดหนุนตั้งบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เกินร้อยละสิบ 2. เทศบาลนคร ไม่เกินร้อยละสอง 3. เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม และ 4. องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่เกินร้อยละห้า

นอกจากนี้ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจะขอรับการสนับสนุนไว้ดังนี้ 1. โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 2. ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน และ 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

image

imageimageimage

ร่วมแสดงความคิดเห็น