วันงดสูบบุหรี่โลกตระหนักพิษภัยของบุหรี่ อัตรายผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์สูบบุหรี่

DSC_0803
วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทีมสหสาขาวิชาชีพจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาเรื่องโทรและพิษภัยบุหรี่ การจัดนิทรรศการให้คำแนะนำและให้การปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่แก่ประชาชน
ผศ. นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดโรคตามมา อาทิมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ วัณโรค และเบาหวาน เป็นต้น ทางโรงพยาบาลมหาราชฯ จึงได้ตระหนักถึงพิษภัยขอบุหรี่ จึงจัดกิจกรรมวันงดสูบุหรี่ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และสร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากพิษควันบุหรี่ ที่สำคัญทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยังได้เปิดคลินิคอดบุหี่ ไว้คอบบริการประชาชนที่มารับบริการด้วย เมื่อมีการติดตามกลุ่มที่เลิกสูบได้ต่อเนื่องอีก 1 ปี พบว่า ร้องละ 56.87 สามารถเลิกสูบบุหร่ได้ต่อเนื่อง

จากข้อมูลมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่าผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์สูบบุหรี่ จะทำให้ฮอร์โมนผิดปกติ การวิจัยบางรายพบว่า การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดอาการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ หญิงที่สูบบุหรี่จะประจำเดือนหมดเมื่ออายุน้องกว่าหญิงที่ไม่ได้สูบบุหรี่ เกิดความเสี่ยง รกเกาะผิดที่เพิ่มขึ้น รกลอกตัวกะทันหันเพิ่มขึ้นเท่าตัว ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในหญิงที่มีอายุมากขึ้น เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของทารกในสหราชอาณาจักร ปีละ 420 คน

DSC_0796สำหรับสุขภาพของลูกจะเป็นอย่างไรถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์สูบบุหรี่ โอกาสแท้งลูกมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ในหญิงสูบบุหรี่ที่อายุต่ำกว่า 30 ปีทารกที่แท้ง ส่นใหญ่เป็นทารกที่มีโครโมโซมปกติ ในหญิงสูบบุหรี่ ที่อายุมากกว่า 30 ปี ทารกที่แท้ง ส่วนใหญ่เป็นทารกที่โครโมโซมผิดปกติ จากข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ เป็นสาเหตุการแท้งลูกในสหราชอาณาจักร ปี ละ 4300 คน

ทารกในครรภ์ ทำให้เลือกไปเลี้ยงทารกลดลง การเคลื่อนไหวของทารกลดลง การหายใจซ้าลง อัตราการสังเคราะห์ Prostacyclin ในเลือดที่เลี้ยงรกลดลง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นทั้งในหญิงที่สูบบุหรี่ธรรมดาและที่มีทาร์
ส่วนการได้รับควันบุหรี่มือสอง สุขภาพของทารกและในวัยเด็ก ระดับ Immunoglobulin E (ige) เพิ่มขึ้น ในเลอดที่ไปเลี้ยงทารกมีผลทำให้อัตราการเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้น ถ เท่าตัว สถิติการเข้าอยู่โรงพยาบาลในปีแรกโดยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น พัฒนการของปอดน้อยกว่าปกติ เพื่อความเสี่ยงโรคไหลตายในเด็กเล็ก เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งในเด็ก การสุบบุหรี่ของบิดาทำให้ทารกคลอดออกมา มีน้ำหนักน้อยกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทารกที่คลอดมาจากมารดาที่สูบบุหรี่ะมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ 200 กรัม มารดาที่สูบบุหรี่ มีโอกาสแท้งลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 การคลอดก่อนกำหนด เพิ่มขรึ้นสองเท่าในหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ รวมไปถึงการเสียชีวิตระหว่างและหลังคลอด เพิ่มขึ้นหนึ่งในสามในหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของมารดาระหว่างตั้งครรถ์สส่งผลกระทบระยะยาวต่อเด็ก โดยลดการเจริญเติบโตและระดับความสำเร็จของการศึกษา และที่สำคคัญการสุบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ทำให้คลอดลูกปากแหว่ง-เพดานโหวได้

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 คือ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get ready for plain packaging)

DSC_0792 DSC_0797

ร่วมแสดงความคิดเห็น