จัดบ้านประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุ

b.5
กรมธนารักษ์ จัดโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจากที่ดินราชพัสดุที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าที่ดินราชพัสดุ นั้น

นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้จัดโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว โดยการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ในพื้นที่โครงการนำร่อง จำนวน 6 แปลง ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 1 แปลง ,เชียงราย 1 แปลง , เพชรบุรี 2 แปลง และในเขตกรุงเทพมหานคร 2 แปลง

โดยให้สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้เช่าระยะสั้นและระยะยาว และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท รวมถึงการซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ดินราชพัสดุรายละไม่เกิน 5 แสนบาท โดยภาคเอกชนเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าอาคารชุดพักอาศัย ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าที่ดินราชพัสดุและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนอง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยรัฐกำหนดเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ และให้สิทธิต่าง ๆ เช่น การผ่อนปรนอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขการเช่าต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 053-511289 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น